Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatkezelési tájékoztató

2020.05.17

Adatkezelési tájékoztató  
  
Cégnév :Bodacz Zsolt 
Székhely:Hajdúszoboszló Csokonai utca 21. 
Cégjegyzékszám: Ev. Nyilv.tart.sz. 50987272 
Adószám:76548839-1-29 
Telefonszám:+36703989819 
Weboldal: angyalisegitok.eoldal.hu 
  
Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkoztatásában (minta) 
A Bodacz Zsolt Által üzemeltetett angyalisegotok.eoldal.hu weboldallal összefüggésben megvalósuló adatkezelési tevékenységről 

A Bodacz Zsoltáltal az angyalisegotok.eoldal.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével vagy az értékesített termékek, szolgáltatások megrendelésével, valamint a Bodacz Zsolt-nél.  történő elhelyezkedés érdekében megküldött önéletrajzok feldolgozásával összefüggésben személyes adatok kezelése során alkalmazott adatvédelmi szabályok eljárások és védelmi intézkedések rögzítése. 
 Az Adatkezelő egyúttal a tájékoztatóban informálja ügyfeleit, partnereit, valamint minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen jogviszonyban állnak és a személyes adatok kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról. 
A honlap látogatása regisztrációhoz  nem kötött. 
Ki kezeli a személyes adatait? 
Személyes adatait a Bodacz Zsolt mint adatkezelő kezeli. 
Az adatkezelő elérhetőségei: 
Cégnév :Bodacz Zsolt 
Székhely:Hajdúszoboszló Csokonai utca 21. 
Cégjegyzékszám: Ev. Nyilv.tart.sz. 50987272 
Adószám:76548839-1-29 
Telefonszám:+36703989819 
Weboldal: angyalisegitok.eoldal.hu 
E-mail cím:zsolt.bodacz@gmail.com 
A személyes adatok kezelésében azok címzettjei is részt vesznek, amelyek kategóriáról a jelen 
tájékoztató egyedi adatkezelési tájékoztatóinak a „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt 
értesülhet. 
Milyen elveket tart fontosnak a Bodacz Zsolt  a személyes adatai kezelése során? 
A személyes adatok kezelése a hatályos jogi szabályozás alapján történik. A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Minta Kft.  felel. 
Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre. 
Az érintettek kategóriái 
A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a honlap látogatói, a 
weboldalra regisztrált felhasználók, az oldalon bemutatott termékeket/szolgáltatásokat megrendelő 
személyek, valamint az önéletrajzot megküldő álláspályázók. 
Milyen jogai vannak a Bodacz Zsolt  által kezelt személyes adataival kapcsolatban? 
Amennyiben a Bodacz Zsolt az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés 
beérkezését követő legfeljebb egy hónap: 
tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést 
kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az 
adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel 
a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok 
tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az 
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely 
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához. 
helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, 
továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a 
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes 
adatokat. 
az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes 
adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, 
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá, ha az adatkezelőnek már nincs 
szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az 
adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra 
nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 
tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az 
esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, 
ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 
az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett 
hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és adatkezelés 
automatizált módon történik. 
Jogorvoslati lehetőségek:  
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
1530 Budapest, Pf.:5. 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Tel.: 06 1/391-1400 
Fax: 06 1/391-1410 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti 
hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági 
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait 
megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el. 
A angyalisegitok.eoldal.hu honlap cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatója 
A angyalisegitok.eoldal.huhonlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával 
összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön 
böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap 
használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére 
kerüljön sor. 
Az alkalmazott cookie-k fajtái: 
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző 
egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. 
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. 
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók 
általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet 
kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek 
felhasználásra. 
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP 
cím, látogatás időtartama). Ezeket az adatokat a Central Médiacsoport Zrt. kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és 
alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére. Az online történő megrendeléshez cookie-k 
engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a 
böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak 
részben, vagy egyáltalán nem használhatók. Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Central Médiacsoport Zrt.  által üzemeltetett weboldalakon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t. 
A cookie-k letiltása: 
Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében 
elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos 
szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k böngészőjén 
keresztüli törléséről bővebb tájékoztatást többek között az alábbi linkeken is találhat: 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 
A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja: 
Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény) rendelkezései jelentik. A cookie-k alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.